Повик за ангажирање експерти

Бараме експарти за спроведување на тркалезни маси на тема Цели за одржлив развој

Ако имаш:

  • одлични познавања на темата и областите на одржливиот развој на национално и меѓународно ниво;
  • познавање на природата и спецификите на Целите за одржлив развој, актуелните состојби и процеси на креирање на јавни политики, стратешки документи, како и клучните сегменти на поврзување на Целите за одржлив развој со процесот на интеграција на земјата во Европската Унија;
  • И/ или претходно искуство со работа на слични процеси во наведените области;

Пријави се најдоцна до 20-ти септември во 17:00 ч. на aneta@agora.org.mk.

Повеќе