јули 25, 2021
obucivac k i

Повик за избор на обучувач(к)и

Иницијатива за европска перспектива и Здружение на граѓани Агора за потребите на проектот: „Развој на потенцијали за младинско претприемништво преку меѓуетничка соработка на локално ниво“, објавуваат Повик за избор на обучувач(к)и за испорака на Обука за зајакнување на капацитети на локални граѓански организации.

Обуката треба да ги опфати следните теми/модули:

 • Раководење со проектен циклус и менаџмент на организации; и
 • Административно и финансиско работење на граѓански организации

Општата цел на проектот е да се придонесе кон поголема социјална и економска вклученост и развој на мултукултурна и мултиетничка демократија на младите од различни етнички заедници во таргетираните општини.

Главна цел на ангажманот е спроведување на една 2-дневна обука за зајакнување на капацитетите на локални граѓански организации од Полошкиот регион за ефективна подготовка и раководење со проекти.

Периодот планиран за спроведување на обуката е до 15 септември 2017 г.

Местото на одржување на обуката е во Тетово.

За спроведување на обуката понуда може да испратат консултанти/обучувачи. Истите можат да аплицираат за едната или двете теми на обуката.

Целокупниот ангажман за спроведување на обуката е за период од 5 работни денови кои опфаќаат 2 денови подготовка, 2 денови спроведување и 1 денови известување за обуката. Доколку за спроведување на обуката се изберат 2 консултанти предвидените денови за ангажманот соодветно ќе бидат поделени.

Обучувач(к)ите ќе бидат ангажирани за:

 • Утврдување на методологија за одржување на обуките и концепирање на курикулум за истите;
 • Изработка на материјали за обука;
 • Спроведување на обуките;
 • Евалуација на обуките и изработка на извештај со предлог заклучоци/научени лекции.

Консултантите/обучувачите треба да ги поседуваат следните квалификации и вештини:

 • Завршено високо образование;
 • Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат консултантите кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми);
 • Познавање на процесите на проектен менаџмент, мониторинг и евалуација
 • Познавање на процесите на администрација, финансирање, раководење и функционирање на граѓанските организации.

Понудата треба да го содржи следново:

 • Мотивациско писмо (до 500 зборови) на кандидатот со информација за која обука аплицира (еден кандидат може да аплицира за двете обуки);
 • Кратка биографија (CV) со опис на експертизата релевантна за оваа задача;
 • Финансиска понуда т.е надомест по ден со сите вклучени трошоци. Истата треба да биде изразена во бруто износ во македонски денари.

Понудите треба да се достават до 30-ти август 2017 година, во 17 часот на следната електронска адреса inic.eupers@gmail.com

Државни и јавни службеници немаат право да се пријават на овој оглас.

Изборот на експертите ќе го прави Комисија составена од проектните партнери.