јули 25, 2021

Опсерваторија на медиумските реформи

Содржините создадени преку проектот Опсерваторија на медиумските реформи се достапни на веб-сајтот mediaobservatorium.mk. Цели на проектот: Главна цел на проектот е да се придонесе во исполнувањето …

Развој на потенцијали за младинско претприемништво

Цели на проектот: Општата цел е да се придонесе кон поголема социјална и економска вклученост и развој на мултукултурна и мултиетничка демократија на младите од …